Van elke adreswijziging van de leden, dienen zowel de voorzitter als de scriba schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Ook wordt het op prijs gesteld wanneer de wijkouderling hierover wordt geïnformeerd.

Onze gemeente heeft een ANBI(algemeen nut beogende instelling) status. De gegevens in het kader van de ANBI regeling vindt u in de bijlage.

Vertrekkende leden dienen hun attestatie uiterlijk twee weken voor hun vertrek aan te vragen bij de scriba. Het afgeven van een attestatie wordt in het kerkblad "Toerusting" meegedeeld.

Regelmatig worden oudere gemeenteleden bezocht door zusters uit de gemeente onder verantwoording van de diaconie.

De biddag voor gewas en arbeid wordt gehouden D.V. de tweede woensdag in maart; de dankdag voor gewas en arbeid wordt gehouden D.V. de eerste woensdag in november.
De diensten beginnen om 14.30 uur en 19.30 uur. Bij gastpredikanten kan hiervan worden afgeweken.

De catechisaties worden op maandagavond gehouden. De tijden worden vooraf bekend gemaakt. Kinderen die twaalf zijn of in het lopende jaar twaalf jaar hopen te worden, worden op de catechisatie verwacht.
Indien nodig kan er op een ander tijdstip catechisatie worden gegeven aan de diegenen, die persé op de maandagavond niet kunnen.

Van de ouders wordt verwacht, dat zij bij verhindering dit tijdig melden.

Behalve de genoemde catechisaties wordt ook belijdeniscatechisatie gehouden.

Het is mogelijk van de preken een cd te bestellen.
Aanvragen hiervoor bij: W. Zandbergen [email protected]

Tijdens de eredienst worden er drie collectes gehouden en wel gedurende het naspel van de psalm, gezongen na de preek. De doelen van de collectes worden vooraf bekend gemaakt. Bij de uitgang van de kerk treft u kastjes voor ons adoptiefonds.
Ook is het mogelijk gebruik te maken van Givt. De QR-code vindt u op de website en de nieuwsbrief.

Zie onder bid- en dankdagen.

De doopouders ontvangen bezoek van de voorzitter van de kerkenraad en de wijkouderling, waarbij bediening van de Heilige Doop besproken wordt.

Van elke geboorte dienen de ouders zo spoedig mogelijk de voorzitter en de scriba van de kerkenraad op de hoogte te stellen.  Ook de wijkouderling wordt hierover graag geïnformeerd. Een geboortekaartje wordt op prijs gesteld.

Minstens tweemaal per jaar wordt een vergadering gehouden waarin de kerkenraad samenkomt met de gemeente; één voor de bespreking van de jaaroverzichten en één voor de verkiezing van ambtsdragers door de belijdende leden (gewoonlijk na de avonddienst op de biddag).

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gehouden. Gasten die geen belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk zijn en die met ons het Heilig Avondmaal willen vieren, dienen belijdend lid te zijn van eigen kerk en niet onder censuur te staan. Zij dienen de Gereformeerde belijdenis te onderschrijven en de persoonlijke verhouding tot de Heere te kennen. Het verzoek om het Heilig Avondmaal met ons te vieren dient vroegtijdig te worden aangevraagd, zodat een gesprek kan plaats vinden en de kerkenraad zijn goedkeuring daaraan kan geven.

Als regel geldt dat de leden van onze gemeente eenmaal per jaar huisbezoek ontvangen.
Van belang is dat ook de kinderen bij het huisbezoek aanwezig zijn.

Degenen die gaan trouwen, dienen voor het bespreken van de kerkelijke huwelijksbevestiging zich tijdig tot de voorzitter van de kerkenraad te wenden.
Het verdient aanbeveling om aan hem en de scriba van de kerkenraad een huwelijksaankondiging te zenden.

De Jeugdraad heeft tot doel om een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende (jeugd)verenigingen te bevorderen. De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en vertegenwoordigers van de kerkenraad.

De gemeente heeft een eigen kerkbode, die de naam "Toerusting" draagt en die maandelijks verschijnt, doorgaans na de tweede zondag van de maand. 
Kopij voor de Toerusting kan worden aangeleverd tot en met de eerste zondag van de maand. Stuur deze dan naar [email protected]

De kerkdiensten, maar ook rouw- en trouwdiensten, en openbare vergaderingen zijn te ontvangen via cgkrijnsburg.nl en kerkdienstgemist.nl.
Voor ouderen en chronische zieken bestaat mogelijkheid een kerkradio (Streamit-Lukas) of KerkTV te laten installeren, in alle gevallen is een internetverbinding noodzakelijk.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot: W.H. Zandbergen: [email protected] 

Regelmatig worden middagen voor Ouderen en alleenstaanden gehouden. In het
kerkblad "Toerusting" en/of via de nieuwsbrief wordt telkens de datum bekend gemaakt.

Elke zondag is er een nieuwsbrief beschikbaar. Deze is in de kerk te vinden maar ook op het afgeschermde deel van deze website. Wanneer er zorgen zijn of er juist dankbaarheid is vanwege een blijde gebeurtenis, meldt u dit dan aan de scriba voor vrijdagavond 18.00 uur. Dan kan het opgenomen worden in de nieuwsbrief.

Met uitzondering van diensten in de avond worden tijdens de kerkdiensten oppasdiensten voor de kleine kinderen van de gemeente gehouden, waardoor zowel vader als moeder samen de erediensten kunnen bezoeken. Voor meer informatie en het oppasrooster kunt u terecht op de pagina 'Kinderoppas'

Het kerkorgel mag voor studie alleen bespeeld worden na toestemming van de orgelcommissie en onder verantwoording van één van de organisten.
Wilt u contact, dan kunt u een email sturen naar [email protected]

Voor allerlei noden en problemen kan men zich wenden tot een van de kerkenraadsleden.

Bij een overlijden dient de familie zo spoedig mogelijk de voorzitter van de kerkenraad en de wijkouderling op de hoogte te stellen. Een overlijdensbericht dient gestuurd te worden aan de voorzitter en scriba van de kerkenraad en bij voorkeur ook aan de wijkouderling.
De begrafenis kan plaatsvinden vanuit het kerkgebouw. De kerkenraad stelt het op prijs dat in de rouwdienst bloemen achterwege blijven. Ook in deze droeve omstandigheden willen wij soberheid betrachten.

De Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer te Rijnsburg verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Lees meer over de privacyverklaring

Ten bate van de bibliotheek van de Theologische Universiteit wordt jaarlijks gecollecteerd

Dit is een vrijwillige aangegane verplichting van een vaste financiële bijdrage per jaar. Het doel van deze bijdrage is om tegenover de vaste uitgaven en lasten een vaste bron van inkomsten te stellen. Ook van jongeren die zelf verdienen, wordt verwacht dat zij zich verantwoordelijkheid voelen voor de financiële kant van het gemeentelijk leven.

Hiervoor kan men zich wenden tot de voorzitter of de scriba van de kerkenraad.

Bij ziekte, opname in of ontslag uit het ziekenhuis en dergelijke, graag hierover de voorzitter van de kerkenraad en/of de wijkouderling informeren.