Diaconie

Wat doet de diaconie?
De diaconie is verantwoordelijk voor het diaconaat in onze gemeente. Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald, is het hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.

Diaconaat is dus hulp bieden (dienen) vanuit de liefde van Christus aan elkaar en aan allen die dit nodig hebben omdat Christus ons die opdracht geeft en zelf hier het voorbeeld van is. Om dat doel te bereiken stimuleert de diaconie de gemeente zodat de gemeente in de samenleving laat zien wat dit dienen in de dagelijks praktijk betekent.

De diaconie probeert onder de zegen van de Heere in de gemeente leiding te geven aan de vervulling van deze diaconale roeping, zodat in de gemeente en naar buiten toe iets zichtbaar mag worden van de liefde van Christus in een gebroken wereld.

Allereerst binnen onze gemeente, maar aansluitend op de opvatting van het diaconaat binnen de CGK, ook buiten de gemeente.

Daarbij is belangrijk dat de diaconie voorzien moeten worden van gaven uit de gemeente om hun ambt te kunnen uitvoeren.

Binnen onze gemeente
Binnen de gemeente bevordert de diaconie het omzien naar elkaar. Dit betreft zowel materiële als immateriële zaken. Voor de materiële zaken ontvangt de diaconie financiële middelen om steunaanvragen te behandelen. Daarnaast worden financiële middelen gebruikt voor hen die daar behoefte aan hebben. Voor de immateriële zaken zet de diaconie zich in, samen met commissies, de diaconale betrokkenheid te organiseren en te stimuleren door praktische hulp te bieden en er gewoon te zijn voor onzen broeders en zusters die daaraan behoefte hebben.

Binnen onze gemeente worden diaconale huisbezoeken afgelegd door wijk-diakenen samen met wijk-ouderlingen de huisbezoeken te laten afleggen.

Buiten onze gemeente
Hulpvaardigheid is een belangrijk kenmerk van christelijk dienstbetoon. Daarom onderzoekt de diaconie mogelijkheden om te helpen wie geen helper heeft. De diaconie onderzoekt de behoeften aan diaconale betrokkenheid, voornamelijk in Rijnsburg en de directe omgeving en levert daaraan waar nodig en mogelijk ook financiële bijdragen.

Bij de uitgang van de kerk hangen de collectebusjes voor het adoptiefonds. De gemeente heeft een aantal kinderen en gezinnen financieel geadopteerd via ‘’Red een Kind” en “Woord en Daad”. De overschotten van het adoptiefonds worden besteed aan kind gerelateerde projecten.

De diaconie heeft ook een rol in het helpen bij acute nood. De diaconie kan hierbij steunen op informatie van deputaten Diaconaat. Door de kerkenraad is besloten dat deurcollectes gehouden kunnen worden om financiële middelen voor noodhulp in te zamelen. Voor deze aanpak is gekozen om in relatief korte tijd dit binnen de gemeente kenbaar te maken en hier een bijdrage voor te vragen.

Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd en de diaconie zoekt voor elke bediening een specifiek diaconaal doel. Dit wordt doorgaans gedaan aan de hand van de projectenlijst van Deputaten Diaconaat. Naar dit doel gaan de giften in de Avondmaalsbekers, de ”busjes voor het adoptiefonds” van deze zondag en de eventueel specifiek per bank/giro overgemaakte giften.