Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Uitzending

Luister iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten.

Wilt u liever de dienst bekijken? Probeer het dan eens hier en kijk met ons mee.

Wanneer u problemen heeft met het beluisteren van onze kerkdiensten, laat het ons dan snel weten. U kunt contact opnemen via het Contact Formulier.

Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Lukas 9 : 21-22 en 51-56

Psalmbord

Ps 9 : 1 (voorzang)
Ps 100 : 1, 4
Ps 51 : 6
Ps 85 : 1, 4 R
Ps 43 : 4 R
Ps 73 : 12 R

Lukas 9

 1. En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden;
 2. Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.

 

 1. En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen.
 2. En Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor Hem herberg te bereiden.
 3. En zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem.
 4. Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdale, en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft?
 5. Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt.
 6. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.

Thema voor de preek:

‘Jezus’ keerpunt, ons kompas?’

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Bijdrage energiekosten

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.      
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk