Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleidt worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Uitzending

Luister iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten.

Wilt u liever de dienst bekijken? Probeer het dan eens hier en kijk met ons mee.

Wanneer u problemen heeft met het beluisteren van onze kerkdiensten, laat het ons dan snel weten. U kunt contact opnemen via het Contact Formulier.

Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Mattheüs 10: 1 - 15

Psalmbord

Ps 124 : 4 (voorzang)
Ps 45 : 8
Ps 2 : 7
Ps 68 : 2, 5 R
Ps 65 : 2 R
Ps 106 : 3

Mattheüs 10: 1 - 15

 1. En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.
 2. De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder;
 3. Filippus en Bartholomeus; Thomas en Mattheus, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeus, en Lebbeus, toegenaamd Thaddeus;
 4. Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.
 5. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
 6. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels.
 7. En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
 8. Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.
 9. Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels;
 10. Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.
 11. En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat.
 12. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.
 13. En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.
 14. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.
 15. Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.

 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Onderlinge bijstand en advies
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.