Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Uitzending

Luister iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten.

Wilt u liever de dienst bekijken? Probeer het dan eens hier en kijk met ons mee.

Wanneer u problemen heeft met het beluisteren van onze kerkdiensten, laat het ons dan snel weten. U kunt contact opnemen via het Contact Formulier.

Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Handelingen 10 : 34-41

Psalmbord

Ps 141 : 3 (voorzang)
Ps 84 : 2
Ps 79 : 4
Ps 147 : 6, 7 R
Ps 85 : 3 R
Ps 136 aan de Tafel
Ps 29 : 6 R

Handelingen 10

 1. En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is;
 2. Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.
 3. Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.
 4. Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;
 5. Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.
 6. En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan het hout.
 7. Dezen heeft God opgewekt ten derden dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou worden;
 8.  Niet al den volke, maar den getuigen, die van God te voren verkoren waren, ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was.

Thema voor de preek:

'Petrus verkondigt vrede door Christus'

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.        
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.