Veilig Jeugdwerk

Vanzelfsprekend!

De christelijke gemeente is in onze maatschappij een plek bij uitstek waar iedereen zich veilig mag weten. We zijn geroepen om het gebod van de Heere Jezus na te volgen, als Hij zegt: ‘Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf.’ Als er liefde is in het huis van God, wil Hij daar Zijn zegen aan verbinden. De omgang met de Heere heeft dan ook gevolgen voor het omgaan met elkaar. Hoe we met elkaar willen omgaan tijdens de ontmoeting in de gemeente, kunt u/jij lezen in de omgangsregels. Deze hangen ook in de zalen van de kerk. Daarnaast heeft iedere jeugdwerker/ambtsdrager ook een gedragscode ondertekend. Op deze manier willen we zoveel mogelijk waarborgen dat iedereen die veilige omgeving ook ervaart.    

Commissie Veilig Jeugdwerk

De commissie brengt binnen de gemeente het belang van veilig jeugdwerk onder de aandacht. De relatie tussen leidinggevenden en kinderen/jongeren, maar ook de relatie kinderen/jongeren onderling staat daarbij centraal. De commissie geeft uitvoering aan het stappenplan dat is ontwikkeld door het interkerkelijke Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties en zorgt ervoor dat het veilig jeugdwerk op de agenda blijft staan.

Hulp

Als er op het gebied van omgang met elkaar toch problemen zijn ontstaan, kunnen de volgende stappen doorlopen worden: 

Het meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning of advies nodig hebt. Blijf er niet mee zitten!