Gedragscode

Gedragscode – Christelijke Gereformeerde Kerk Rijnsburg

De gemeente van Rijnsburg vindt het belangrijk dat haar jeugdwerkers/ambtsdragers die werken met kinderen en jongeren in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden.
Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze jeugdwerkers/ambtsdragers een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet als jeugdwerker vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

 1. De jeugdwerker is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de jeugdwerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de jongere zich veilig en gerespecteerd voelt. Voorkomen moet worden dat een jeugdwerker/ambtsdrager in een situatie komt dat hij/zij samen met één kind / één jongere ongezien langere tijd in een verlaten zaal of ruimte zich bevindt.
 2. De jeugdwerker onthoudt zich ervan het kind/de jongere te bejegenen op een wijze die het kind/de jongere in zijn waardigheid aantast, of die door het kind/de jongere ongewild zijn.
 3. De jeugdwerker dringt niet verder door in het privéleven van het kind/de jongere dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De jeugdwerker belooft geen geheimhouding aan het kind/de jongere en laat het kind ook geen belofte tot geheimhouding doen.
 5. De jeugdwerker mag het kind/de jongere niet op zodanige wijze aanraken of aanspreken, dat deze naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De jeugdwerker zal tijdens kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met het kind/de jongere en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of (hotel)kamer.
 7. De jeugdwerker heeft de plicht het kind/de jongere naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind/de jongere is betrokken, wordt nageleefd.
 8. De jeugdwerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het kind/de jongere. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen jeugdwerker en het kind/de jongere zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 9. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.
 10. De jeugdwerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen/cadeautjes die niet redelijk zijn aan of van de jongere. Het aannemen of geven van geschenken of giften leidt makkelijk tot beïnvloeding of de verwachting van een tegenprestatie. Daarom worden geschenken niet gegeven of aangenomen, tenzij deze een alledaags karakter hebben en de rest van de leiding daarvan in kennis is gesteld.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de jeugdwerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor door de kerkenraad aangewezen persoon.

Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een jeugdwerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen en een melding doen bij het SMKR (Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties).

Deze gedragscode is op ……… - ……… - 20…… vastgesteld door de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsburg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(handtekening jeugdwerker) (handtekening voorzitter kerkenraad)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------