Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Efeze 6 : 10-24

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 32 : 6 (voorzang)
Ps 141 : 2
Ps 119 : 8
Ps 43 : 1, 4 R
Ps 143 : 1 R
Ps 103 : 1 R

Efeze 6

 1. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
 2. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
 3. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
 4. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
 5. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
 6. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
 7. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
 8. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
 9. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
 10. En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
 11. Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.
 12. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken;
 13. Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten.
 14. Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus Christus.
 15. De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen.

Thema voor de preek:

'Biddend strijden'

 1. de juiste houding
 2. de dagelijkse praktijk
 3. de persoonlijke voorbede

In de bijlage vindt u de vragen die worden gebruikt bij de preekbespreking na de dienst

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.   
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.