Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Kolossensen 2 : 9-23
NGB artikel 25

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 19 : 1 (voorzang)
Ps 40 : 4
Ps 148 : 1
Ps 118 : 2, 13 R
Ps 119 : 84 R
Ps 147 : 10 R

Kolossensen 2

 1. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
 2. En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
 3. In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;
 4. Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.
 5. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
 6. Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;
 7. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.
 8. Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;
 9. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.
 10. Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;
 11. En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.
 12. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?
 13. Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.
 14. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;
 15. Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 25

Van het afdoen der ceremoniële wet
Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der Wet opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben; alzo dat het gebruik daarvan onder de Christenen weggenomen moet worden; nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in Denwelken zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de Wet en de Profeten, om ons in het Evangelie te bevestigen, en ook om ons leven te reguleren, in alle eerbaarheid, tot Gods eer, volgens Zijn wil.

Thema voor de preek

'De schriften getuigen van Christus'

 1. Het verschil tussen Oud- en Nieuw Testament
 2. De eenheid tussen Oud- en Nieuw Testament
 3. De betekenis van Oud- en Nieuw Testament

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.   
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.