Eredienst

Datum

Te lezen tekst

I Thessalonicenzen 5 : 1-11
Efeze 6 : 14-17a

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 91 : 1 (voorzang)
Ps 146 : 3
Ps 97 : 6
Ps 139 : 1, 14 R
Ps 147 : 6 R
Ps 17 : 8 R

I Thessalonicenzen

 1. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
 2. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
 3. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
 4. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
 5. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
 6. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
 7. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;
 8. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.
 10. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.
 11. Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.

Efeze 6

 1. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
 2. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
 3. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
 4. En neemt den helm der zaligheid

Thema voor de preek:

'De helm der zaligheid'

 1. behoefte aan die helm
 2. betekenis van die helm
 3. bruikbaarheid van die helm

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.  
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.