Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Efeze 5 : 1-21

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 68 : 10 (voorzang)
Ps 81 : 1, 12
Ps 143 : 10
Ps 25 : 2, 6, 7 R
Ps 86 : 6 R
Ps 19 : 7 R

Efeze 5

 1. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
 2. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.
 3. Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,
 4. Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.
 5. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.
 6. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
 7. Zo zijt dan hun medegenoten niet.
 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
 9. (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),
 10. Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.
 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
 12. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
 13. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
 14. Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
 15. Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
 16. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
 18. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
 19. Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
 20. Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
 21. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

Thema voor de preek:

'Word vervuld'

 1. Niet met losbandigheid
 2. Wel met Christus
 3. Door de Geest

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Bijdrage energiekosten

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.