Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Handelingen 2 : 1-13
Handelingen 2 : 41-47

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Voorzang; zie bijlage
Ps 118 : 12
Ps 119 : 86
Ps 133 : 1, 3 R
GdH : 3, 9 R
Mz : 3 toezingen
Ps 106 : 26 R

Handelingen 2

 1. En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
 2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
 4. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
 5. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke dergenen, die onder den hemel zijn.
 6. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
 7. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle dezen, die daar spreken, Galileers?
 8. En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
 9. Parthers, en Meders, en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamie, en Judea, en Cappadocie, Pontus en Azie.
 10. En Frygie, en Pamfylie, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten;
 11. Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.
 12. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn?
 13. En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns.
   
 1. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
 2. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
 3. En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen.
 4. En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen;
 5. En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had.
 6. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;
 7. En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

Thema voor de preek:

'De Heilige Geest leert volharden'

 1. in leren
 2. in liefhebben
 3. in belijden
 4. in bidden

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Bijdrage energiekosten

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.