Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 15 : 7-16

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 111 : 3 (voorzang)
Ps 111 : 5
Ps 147 : 10
Ps 77 : 5, 6 R
Ps 31 : 19 R
Ps 143 : 10
Vaste Burcht : 1, 2

Genesis 15

Het Offer

 1. Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben de Heere, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten.
 2. En hij zeide: Heere, Heere! waarbij zal ik weten, dat ik het erfelijk bezitten zal?
 3. En Hij zeide tot hem: Neem Mij een driejarige vaars, en een driejarige geit, en een driejarigen ram, en een tortelduif, en een jonge duif.
 4. En hij bracht Hem deze alle, en hij deelde ze middendoor, en hij leide elks deel tegen het andere over; maar het gevogelte deelde hij niet.
 5. En het wild gevogelte kwam neder op het aas; maar Abram joeg het weg.
 6. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram; en ziet, een schrik, en grote duisternis viel op hem.
 7. Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren.
 8. Doch Ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have.
 9. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede; gij zult in goeden ouderdom begraven worden.
 10. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren; want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen.

Thema voor de preek:

'God spreekt opnieuw tot Abram'

 1. een herinnering
 2. een inzetting
 3. een opdracht

Vragen bij de preek:

 1. God geeft Abram een teken tot bewijs van de betrouwbaarheid van Zijn belofte. Welke tekenen geeft God u/jou?
  Hoe gaat u/jij met die tekenen om?
 2. Het verbond heef twee delen: de Heere eist van ons gehoorzaamheid, wederliefde en een nieuw Godzalig leven(we noemen dat "de inwilliging van het verbond").
  Hoe krijgen deze dingen in uw/jouw leven plaats en vorm?
 3. Wat zijn voor u/jou "vogels" die proberen weg te roven wat God u/jou aanbiedt in het Woord en in de prediking?
  Hoe kunt u/ kun jij die bestrijden?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Kerkjeugd en onderwijs
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.