Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Genesis 12 : 1-9

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 108 : 2 (voorzang)
Ps 61 : 4
Ps 119 : 10
Ps 105 : 7 R
Ps 56 : 5 R
Ps 73 : 13 R

Genesis 12

Abrams roeping

 1. De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.
 2. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
 3. En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
 4. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.

Aankomst in Kanaän

 1. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.
 2. En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More; en de Kanaänieten waren toen ter tijd in dat land.
 3. Zo verscheen de Heere aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere, Die hem verschenen was.
 4. En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den Heere een altaar, en riep den Naam des Heeren aan.
 5. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.

Thema voor de preek:

'Abram als pelgrim'

 1. tussen de heidenen
 2. met de belofte
 3. de Naam des Heeren aanroepend

Vragen bij de preek:

 1. Abram tussen de heidenen was als zoutend zout en lichtend licht (bijv. Lukas 14:34). Hoe doet u/jij dat in uw dagelijks leven tussen ongelovigen?
 2. Op welke manieren komt het pelgrim-zijn in uw/jouw leven tot uitdrukking? Wat is daarin het meest lastig?
  Bespreek hoe we elkaar daarin kunnen helpen?
 3. Abram klemt zich vast aan Gods belofte door altaren te bouwen. Op welke wijze krijgt bij u/jou het pleiten op Gods beloften vorm? Kunnen we elkaar daarin helpen?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.