Eredienst

Datum

Te lezen tekst

I Petrus 2: 11-25
I Timotheüs 5 : 17-22
Heidelbergse Catechismus; zondag 39, V&A 104

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 19 : 4 (voorzang)
Ps 68 : 13
Ps 75 : 6
Ps 25 : 2, 7 R
Ps 135 : 1, 11 R
Morgenzang : 3, 6 R

I Petrus 2

De eerlijke levenswandel temidden der heidenen

 1. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;
 2. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.
 3. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
 4. Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.
 5. Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;
 6. Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.
 7. Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.

Plichten der dienstknechten

 1. Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.
 2. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte.
 3. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God.
 4. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;
 5. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
 6. Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;
 7. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.
 8. Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.

I Timotheüs 5

 1. Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer.
 2. Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.
 3. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen.
 4. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben.
 5. Ik betuig voor God, en den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid.
 6. Leg niemand haastelijk de handen op, en heb geen gemeenschap aan anderer zonden; bewaar uzelven rein.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 39

Vraag 104

Wat wil God in het vijfde gebod?

Antwoord 104

Dat ik mijn vader en mijn moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpe, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebbe, aangezien het Gode belieft, ons door hun hand te regeren.

Thema voor de preek:

'Het vijfde gebod: Gods heerschappij'

 1. de inzetting
 2. de zegen
 3. de belofte

Vragen bij de preek:

 1. Wat betekent I Petrus 2:13-14 in verband met het 5e gebod voor u / jou? Vraagt de coronacrisis daarin iets extra's van ons?
 2. Art.36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat we een regering nodig hebben vanwege "onze verdorvenheid". Bespreek dat eens met elkaar.
 3. Wat betekent het 5e gebod voor ambtsdragers? Wat voor de gemeente?
  En wat voor de onderlinge verhouding tussen kerkenraad en gemeente?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.