Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Mattheüs 26 : 17-28

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 2 : 7 (voorzang)
Ps 27 : 4
Ps 119 : 84
Ps 79 : 4, 7 R
Ps 56 : 4, 5 R
Ps 25 : 2 R

Mattheüs 26

Het laatste pascha

 1. En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten?
 2. En Hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen.
 3. En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.

Judas ontmaskerd

 1. En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven.
 2. En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u, Mij zal verraden.
 3. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere?
 4. En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.
 5. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest.
 6. En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.

Instelling van het Heilig Avondmaal

 1. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
 2. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit;
 3. Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Thema voor de preek:

'Christus maakt plaats voor het Pascha'

 1. Op Zijn Woord
 2. Door Zijn Woord
 3. Naar Zijn Woord

Vragen bij de preek:

 1. Ook in deze geschiedenis is de Heere Jezus de Eerste. Waar is dat aan te merken? Kan dat ook gezegd worden van het Heilig Avondmaal?
 2. Welke lijnen lopen er van het Pascha naar het Heilig Avondmaal? Zijn er ook verschillen en waarom?
 3. Markus zegt in 14:16 "… en zij vonden het, gelijk Hij hun gezegd had". Welke betekenis hebben die woorden voor u/jou in de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconaat
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.