Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Mattheus 18 : 15-20
Heidelbergse Catechismus; zondag 31, V&A 85

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 119 : 69 (voorzang)
Ps 36 : 1, 2
Ps 66 : 2
Ps 141 : 4, 5, 6 R
Ps 80 : 11 R
Gebed des Heeren: 7, 9 R

Mattheus 18

Als een broeder zondigt

 1. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.
 2. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta.
 3. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.
 4. Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen.
 5. Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
 6. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 31

Vraag 85

Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door den Christelijken ban?

Antwoord 85

Alzo, als, volgens het bevel van Christus, degenen, die onder den Christelijken naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij, ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van henlieden door het verbieden der Sacramenten uit de Christelijke gemeente, en van God zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden; en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige verbetering beloven en bewijzen.

Thema voor de preek:

'De tweede sleutel van het Koninkrijk: de tucht'

 1. Toesluiten
 2. Uitsluiten
 3. Ontsluiten

Collecten:

 1. Kerk
 2. Evangelisatie
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.