Welkom in de kerk!

De zondagse erediensten beginnen doorgaans om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de diensten worden Psalmen gezongen die begeleid worden door het orgel. Op kerkelijke feestdagen zijn er ook erediensten. Op de website staan de actuele kerktijden vermeld.

Uitzending

Kijk iedere zondag rechtstreeks naar onze kerkdiensten.

Heeft u problemen om mee te kijken? Probeer het dan eens hier en luister met ons mee.

Wanneer u problemen heeft met het bekijken van onze kerkdiensten, laat het ons dan snel weten. U kunt contact opnemen via het Contact Formulier.

Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Efeze 6 : 10-20

Psalmbord

Ps 62 : 1 (voorzang)
Ps 35 : 1
Ps 116 : 2, 3
Ps 68 : 1, 9 R
Ps 28 : 6 R
Ps 3 : 4 R

Efeze 6

 1. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
 2. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
 3. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
 4. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
 5. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
 6. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
 7. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
 8. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
 9. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
 10. En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
 11. Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

Thema voor de preek:

'Geroepen om de wapenrusting aan te doen'

 1. het gebod
 2. het geschenk
 3. het gebruik

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.