Update gezondheidssituatie 2 december

Geliefde gemeente,

In de afgelopen twee weken heb ik de cardiotraining afgerond. De resultaten van dit hersteltraject waren zodanig dat de arts een zogenaamde eind-test niet nodig vond. De waardes die ik haalde waren nog verder opgelopen dan het bovengemiddelde waarover ik twee weken geleden kon schrijven. Het is eigenlijk niet zo goed voor te stellen dat het fysieke herstel zo goed verloopt. Temeer omdat in het contact met de artsen toch steeds opgemerkt wordt dat er heel wat gebeurd is met mijn hart.

Dat voorspoedige fysieke herstel draagt ook wel het gevaar in zich om overmoedig te worden en te denken dat ik alles wel weer kan. Eerlijk gezegd: zo voel ik me ook. Tegelijkertijd weet ik ook dat het nog maar moet blijken hoe het gaat wanneer ik weer werkzaamheden ga oppakken…

Mentaal en emotioneel gaat het ook voorspoedig al moet ik wel zeggen dat bepaalde dingen nog wel sterk “binnen kunnen komen”. De afgelopen Avondmaalszondag hebben we mogen beleven als een bijzondere zegen en zorg van onze goede God. Veel van de Psalmen die we toen ook zongen hebben veel betekend in de afgelopen twee maanden. Om die dan samen met u als gemeente te zingen in de eredienst waarin de Heere Zijn trouw en genade wil laten horen en zien… dan roept dat veel op… Dan is er veel reden tot verootmoediging, dankbaarheid en wederliefde tot Hem om zoveel genade voor een zondaar.

Het wakkert het verlangen om Zijn Woord te verkondigen wel aan. Ook in die zin zie ik er naar uit om het werk toch weer te gaan oppakken. Want de Heere is het zo waard!

Voordat een volgende stap in het hersteltraject gezet kon worden, was een gesprek met de cardioloog nodig. Afgelopen vrijdagmiddag heeft dat plaatsgevonden. Voorafgaand werden er een paar onderzoeken gedaan (zoals het maken van een hartfilmpje) en de uitkomsten daarvan bleken allemaal goed te zijn. De cardioloog was erg tevreden over het verloop van het herstel. Wel wil ze een DNA-onderzoekje laten doen naar welk gen ik heb voor de vetstofwisseling, om te zien of daar mogelijk een oorzaak ligt voor het ontstaan van het hartinfarct. Want gezien mijn leeftijd en het feit dat ik qua levensstijl niet in de risicogroep val kunnen de artsen daar geen oorzaak aan ontlenen. Doel van dit onderzoek is om de cholesterol-medicatie dan zo goed mogelijk af te stemmen. Binnenkort krijg ik dan een oproep om me te melden bij een internist die dat onderzoek zal gaan doen.

Over drie maanden mag ik dan weer bij de cardioloog terugkomen. Er zal dan ook een echo van het hart gemaakt worden om de hartfunctie te controleren.

Volgende week staat een gesprek gepland met de Arbo-arts en vervolgens ook met de kerkenraad om een plan te maken weer wat werk te gaan oppakken: welk, wanneer, hoeveel etc. Uiteraard zal daarover zo zorgvuldig mogelijk gecommuniceerd worden met u als gemeente.

We zijn heel erg dankbaar voor deze goede berichten na de ernstige situatie die het geweest is en die zo heel anders had kunnen verlopen of zelfs aflopen. Aan de Heere alle eer en dank, want we ontvangen al dit goede uit Zijn genadige Vaderhand en dat alleen om de verdienste van onze Heere en Heiland. Dan krijgen ook de woorden uit onze belijdenis van Nicea omtrent de menswording van de Zoon van God een nog diepere inhoud: Die om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is….

 Wat is Kerst toch een onbevattelijk en onbeschrijfelijk wonder van Gods liefde! En dat voor Adamskinderen die moedwillig gezondigd hebben met alle gevolgen van dien… Om ons nu juist te verlossen van die gevolgen van de zonde en van de zonde zelf en herstel te bewerken. Daarin te mogen delen geeft stof tot lofzang te over: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen! En gij mijn ziel, looft Gij Hem bovenal!

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,

Uw en jouw ds

Wilt u de eerdere berichten die verschenen over de gezondheidssituatie van onze dominee terug lezen; klik hier