Eredienst

Datum

Voorganger

Te lezen tekst

Job 32 : 1-10
Job 36 : 22-33

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 123 : 1 (voorzang)
Ps 56 : 4
Ps 91 : 1
Ps 13 : 1, 3, 5 R
Ps 42 : 5, 7 R
Ps 73 : 13 R

Job 32

Rede van Elíhu

 1. Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden, dewijl hij in zijn ogen rechtvaardig was.
 2. Zo ontstak de toorn van Elihu, den zoon van Baracheel, den Buziet, van het geslacht van Ram; tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God.
 3. Zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij, geen antwoord vindende, nochtans Job verdoemden.
 4. Doch Elihu had gewacht op Job in het spreken, omdat zij ouder van dagen waren dan hij.
 5. Als dan Elihu zag, dat er geen antwoord was in den mond van die drie mannen, ontstak zijn toorn.
 6. Hierom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheel, den Buziet, en zeide: Ik ben minder van dagen, maar gijlieden zijt stokouden; daarom heb ik geschroomd en gevreesd, ulieden mijn gevoelen te vertonen.
 7. Ik zeide: Laat de dagen spreken, en de veelheid der jaren wijsheid te kennen geven.
 8. Zekerlijk de geest, die in den mens is, en de inblazing des Almachtigen, maakt henlieden verstandig.
 9. De groten zijn niet wijs, en de ouden verstaan het recht niet.
 10. Daarom zeg ik: Hoor naar mij; ik zal mijn gevoelen ook vertonen.

Job 36

 1. Zie, God verhoogt door Zijn kracht; wie is een Leraar, gelijk Hij?
 2. Wie heeft Hem gesteld over Zijn weg? Of wie heeft gezegd: Gij hebt onrecht gedaan?
 3. Gedenk, dat gij Zijn werk groot maakt, hetwelk de lieden aanschouwen.
 4. Alle mensen zien het aan; de mens schouwt het van verre.
 5. Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet; er is ook geen onderzoeking van het getal Zijner jaren.
 6. Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten;
 7. Welke de wolken uitgieten, en over den mens overvloediglijk afdruipen.
 8. Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken, en de krakingen Zijner hutte?
 9. Zie, Hij breidt over hem Zijn licht uit, en de wortelen der zee bedekt Hij.
 10. Want daardoor richt Hij de volken; Hij geeft spijze ten overvloede.
 11. Met handen bedekt Hij het licht, en doet aan hetzelve verbod door dengene, die tussen doorkomt.
 12. Daarvan verkondigt Zijn geklater, en het vee; ook van den opgaanden damp.

Thema voor de preek:

'Kijk maar omhoog!'

 1. Een corrigerend antwoord
 2. Een hoog antwoord
 3. Een diep antwoord

Vragen om over na te denken of over door te spreken:

 • Kent u in uw leven ook situaties waarin er vele waarom-vragen naar boven kwamen? Hoe bent u daarmee omgegaan? Wat deed dat met uw beeld van God?
 • Soms hoor je wel zeggen: ‘Vraag maar niet ‘waarom’, maar: ‘waartoe’?’ Wat wordt daarmee bedoeld? Is dit in het licht van het boek Job wel een goede, Bijbelse uitspraak?
 • Wat is het verschil tussen de houding van Elihu en die van de andere drie vrienden? Wat kunnen we daarvan leren in onze houding naar onze naasten die zwaar lijden meemaken?
 • Waarom is het lijden van Christus toch geheel anders van karakter dan ons lijden? Op welke wijze is er wel verbinding tussen Christus’ lijden en dat van Zijn kinderen. (Zie Jesaja 53.)
 • Voor de kinderen: Van Job worden vier dingen gezegd in het eerste vers van dit Bijbelboek. Welke dingen. Kun jij uitleggen wat er met die woorden wordt bedoeld?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Zending
 3. Bijdrage energiekosten

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.   
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.