Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Maleachi 4 : 1-6

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Lofz. v. Zacharias : 5 (voorzang)
Ps 8 : 1, 4
Ps 139 : 10
Ps 81 : 12 (dopeling binnengebracht)
Ps 105 : 5 (toezingen)
Ps 111 : 5 R
Lofz. v. Zacharias : 4 R
Ps 52 : 7 R

Maleachi 4

Verschijning van de Zon der gerechtigheid

 1. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
 2. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
 3. En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de Heere der heirscharen.
 4. Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.
 5. Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal.
 6. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Thema voor de preek:

'De Messias komt zal de Zon!'

 1. Hij is gaan schijnen
 2. Hij zal gaan schijnen
 3. Hij schijnt nu

Vragen bij de preek:

 1. Waarom moet de Heilige Doop in het midden van de gemeente bediend worden? Wat heeft het voor u/jou voor betekenis om een kindje gedoopt te zien worden?
 2. Wat betekent Psalm 36:10 "In Uw licht zien wij het licht." in verband met de tekst uit Maleachi? Wat ziet u/zie jij als het Gods licht over je leven gaat schijnen?
 3. Welke twee uitkomsten heeft het opgaan van de Zon der gerechtigheid? Wat zal Zijn komst voor u/jou betekenen?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.