Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Jesaja 43 : 16-28
HC zondag 51, v&a 126

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 141 : 3 (voorzang)
GdH : 6
Ps 146 : 4
Ps 51 : 1, 4 R
Ps 32 : 1 R
Ps 103 : 2 R

Jesaja 43

 1. Alzo zegt de Heere, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte;
 2. Die wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan.
 3. Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet.
 4. Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.
 5. Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven.
 6. Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.
 7. Doch gij hebt Mij niet aangeroepen, o Jakob! als gij u tegen Mij vermoeid hebt, o Israël!
 8. Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uwer brandofferen, en met uw slachtofferen hebt gij Mij niet geëerd; Ik heb u Mij niet doen dienen met spijsoffer, en Ik heb u niet vermoeid met wierook.
 9. Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht, en met het vette uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid gemaakt, met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden.
 10. Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.
 11. Maakt Mij indachtig, laat ons te zamen richten, vertelt gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden.
 12. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen Mij overtreden.
 13. Daarom zal Ik de oversten des heiligdoms ontheiligen, en Jakob ten ban overgeven, en Israël tot beschimpingen.

Heidelbergse Catechismus

Zondag 51

Vraag 126

Welke is de vijfde bede?

Antwoord 126

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. Dat is: Wil ons, armen zondaren, al onze misdaden, en ook de boosheid, die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus' wil niet toerekenen , gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onzen naaste van harte te vergeven.

Thema voor de preek:

'De vijfde bede: vergeef ons onze schulden

 1. De noodzaak van dit gebed
 2. De grond voor dit gebed
 3. De uitwerking van dit gebed

Vragen bij de preek:

 1. De vierde en de vijfde bede zijn aan elkaar gekoppeld.
  Waarom hebben we vergeving van schuld broodnodig?
 2. Vind u/jij een ander vergeven moeilijk? Waarom?
  Wat is er nodig om te kunnen vergeven?
  Wat is er nodig om vergeving te kunnen ontvangen? 
 3. Is het "gelijk wij vergeven onze schuldenaren" voorwaarde voor of gevolg van Gods vergeving van onze schuld?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Theologische Universiteit
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.