Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Maleachi 3 : 13-18

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 141 : 3 (voorzang)
Ps 40 : 8
Ps 146 : 6
Lofz. van Maria: aan de Tafel
Ps 56 : 4, 5 R
Ps 73 : 12 R
Ps 69 : 14 R

 

Maleachi 3

  1. Uw woorden zijn tegen Mij te sterk geworden, zegt de Heere; maar gij zegt: Wat hebben wij tegen U gesproken?
  2. Gij zegt: Het is tevergeefs God te dienen; want wat nuttigheid is het, dat wij Zijn wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht des Heeren der heirscharen?
  3. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd; ook verzoeken zij den Heere, en ontkomen.
  4. Alsdan spreken, die den Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste: De Heere merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die den Heere vrezen, en voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken.
  5. En zij zullen, zegt de Heere der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient.
  6. Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient.

Thema voor de preek:

'Het dienen van de HEERE'

  1. De betekenis
  2. De vraag
  3. Het nut