Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Johannes 14 : 1-14
HC zondag 46, v&a 120-121

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 99 : 8 (voorzang)
Ps 33 : 11
Ps 103 : 7
Ps 25 : 3, 6 R
Ps 27 : 6 R
Gebed des Heeren: 1 R

Johannes 14

Christus vertroost Zijn discipelen

 1. Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
 2. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
 3. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
 4. En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.
 5. Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?
 6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
 7. Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.
 8. Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
 9. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
 10. Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
 11. Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.
 12. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.
 13. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.
 14. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Heidelbergse Catechismus

ZONDAG 46

Vraag 120

Waarom heeft ons Christus geboden, God alzo aan te spreken: Onze Vader?
Opdat Hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Vraag 121

Waarom wordt hier bijgevoegd: Die in de hemelen zijt?
Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken, en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

Vragen bij de preek:

 1. Welke aanspreekvorm gebruikt u/gebruik jij als je tot God bidt? Waarom?
  Bidt u/bid jij wel eens afzonderlijk tot God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest?
 2. Op grond waarvan mogen we God als 'onze Vader' aanroepen?
  Maakt u/maak jij dan gelovig gebruik van die grond? Waarom wel, waarom niet?
 3. Welke zegen ervaart u/ervaar jij wanneer we God als 'onze Vader' mogen aanroepen in het gebed?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.