Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Psalm 121
I Petrus 2 : 11-17
Tekst: Genesis 12 : 9

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 113 : 4 (voorzang)
Ps 31 : 17
Ps 9 : 18
Ps 121: aan de Tafel
Ps 84 : 3 R
Ps 119 : 84 R
Ps 131 : 1 R

Psalm 121

God is de getrouwe Bewaarder van Zijn volk

 1. Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
 2. Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 3. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
 4. Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.
 5. De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
 6. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
 7. De Heere zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
 8. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

I Petrus 2

De eerlijke levenswandel temidden der heidenen

 1. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;
 2. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.
 3. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
 4. Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.
 5. Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;
 6. Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.
 7. Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.

Genesis 12

 1. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.

Thema voor de preek:

'Abrams voortgaande pelgrimsreis'

 1. Uiting van geloof
 2. Uitdragen van zijn belijdenis

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.