Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Spreuken 11 : 1-12
Heidelberger Catechismus; zondag 42, V&A 110-111

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 109 : 18 (voorzang)
Ps 4 : 4
Ps 67 : 3
Ps 62 : 7 R
Ps 119 : 18 R
Ps 101 : 6, 7 R

Spreuken 11

Geluk van den vrome; ongeluk van den boze

 1. Een bedriegelijke weegschaal is den Heere een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen.
 2. Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid.
 3. De oprechtheid der oprechten leidt hen; maar de verkeerdheden der trouwelozen verstoort hen.
 4. Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid; maar de gerechtigheid redt van den dood.
 5. De gerechtigheid des oprechten maakt zijn weg recht; maar de goddeloze valt door zijn goddeloosheid.
 6. De gerechtigheid der vromen zal hen redden; maar de trouwelozen worden gevangen in hun verkeerdheid.
 7. Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting; zelfs is de allersterkste hoop vergaan.
 8. De rechtvaardige wordt uit benauwdheid bevrijd; en de goddeloze komt in zijn plaats.
 9. De huichelaar verderft zijn naaste door den mond; maar door wetenschap worden de rechtvaardigen bevrijd.
 10. Een stad springt op van vreugde over het welvaren der rechtvaardigen; en als de goddelozen vergaan, is er gejuich.
 11. Door den zegen der oprechten wordt een stad verheven; maar door den mond der goddelozen wordt zij verbroken.
 12. Die verstandeloos is, veracht zijn naaste; maar een man van groot verstand zwijgt stil.

Heidelbergse Catechismus

ZONDAG 42

Vraag 110

Wat verbiedt God in het achtste gebod?
God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de Overheid straft; maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen, waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen, hetzij met geweld, of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel, van God verboden; daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijner gaven.

Vraag 111

Maar wat gebiedt u God in dit gebod?
Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem alzo handele, als ik wilde, dat men met mij handelde ; daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige helpen moge.

Thema voor de preek:

'Het achtste gebod: niet stelen'

 1. De diepte van het gebod
 2. de reikwijdte van het gebod
 3. het doel van het gebod

Vragen bij de preek:

 1. Bespreek eens met elkaar op welke manieren wij God van Zijn eer kunnen beroven. (Denk aan woorden, daden, gedachten, nalatigheid.)
 2. Probeer antwoord 111 eens met praktische voorbeelden uit uw / jouw dagelijks leven in te vullen
 3. Hoe heeft de Heere Jezus voor u/jou betekenis in de vergeving van de overtreding en de vervulling van het 8e gebod?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Eigen jeugdwerk
 3. Extra collecte voor de Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.