Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Filippensen 4 : 1-13

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 84 : 6 (voorzang)
Ps 81 : 12, 18
Ps 67 : 3
Ps 37 : 3, 20 R
Ps 147 : 6 R
Ps 115 : 6 R

Filippensen 4

Vermaningen

 1. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!
 2. Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.
 3. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.
 4. Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
 5. Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
 6. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.
 8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;
 9. Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.

Paulus dankt voor de gaven, die hij van de Filippenzen ontvangen heeft

 1. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad.
 2. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.
 3. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.
 4. Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

Thema voor de preek:

'Bidden om Gods zorg'

 1. Oproep tot onbezorgdheid
 2. Aansporing tot gebed
 3. Belofte van vrede

Collecte:

 1. Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.