Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Mattheüs 17 : 1-13

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 2 : 7 (voorzang)
Ps 119 : 7, 8
Ps 130 : 2
Ps 81 : 12 (dopeling binnengebracht)
Ps 105 : 5 (toezingen)
Ps 85 : 1 R
Ps 40 : 8 R
Ps 45 : 7 R

Mattheüs 17

Verheerlijking van Christus op den berg

 1. En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen.
 2. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht.
 3. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.
 4. En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.
 5. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
 6. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd.
 7. En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.
 8. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.
 9. En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden.
 10. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen?
 11. Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten.
 12. Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden.
 13. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had.

Thema voor de preek:

'Het gesprek op de berg der verheerlijking'

 1. de bemoediging
 2. de betekenis
 3. de uitkomst

Vragen bij de preek:

 1. Waar spreken Mozes en Elia met de Heere Jezus over? Waarom deze twee personen uit het Oude Testament? Liggen hier ook lijnen naar de beloften van de Heilige Doop?
 2. Waarom wil Petrus graag op de berg blijven? Waarom kan dat niet?
 3. In vers 5 geeft God de Vader de opdracht aan de discipelen: "Hoort Hem!" Wat betekent dat praktisch voor u/jou? En hoe geeft u/geef jij daar vorm aan? 

Collecten:

 1. Kerk
 2. Pastoraat Varenden
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.