Eredienst

Datum

Bijzonderheid

Te lezen tekst

Mattheüs 16 : 1-20

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 9 : 1 (voorzang)
Ps 108 : 1
Ps 19 : 5
Ps 81 : 12 (dopeling binnengebracht)
Ps 105 : 5 (toezingen)
Ps 45 : 1, 2 R
Ps 118 : 13, 14 R
Ps 138 : 1 R

Mattheüs 16

Jezus weigert een teken

 1. En de Farizeeën en Sadduceeën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.
 2. Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
 3. En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
 4. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.

Waarschuwing voor het zuurdesem

 1. En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen.
 2. En Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën.
 3. En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: Het is omdat wij geen broden mede genomen hebben.
 4. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden mede genomen hebt?
 5. Verstaat gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend mannen; en hoevele korven gij opnaamt?
 6. Noch aan de zeven broden der vier duizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt?
 7. Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide, dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën.
 8. Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën?

De belijdenis van Petrus

 1. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
 2. En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van de profeten.
 3. Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
 4. En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
 5. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
 6. En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
 7. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
 8. Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de Christus.

Thema voor de preek:

'De persoonlijk mening over Jezus'

 1. van anderen
 2. van u
 3. van God

Vragen bij de preek: 

 1. Hoe wil de HEERE in de Heilige Doop ons het antwoord op de vraag van de Heere Jezus leren?
 2. "Belijden is gelovig naspreken wat God zegt in Zijn Woord."
  Hoe komt dit tot uitdrukking in de vraag van de Heere Jezus?
 3. Wie zegt u/ zeg jij dat de Heere Jezus is?
  Waarom geeft u/geef jij dat antwoord en wat is de grond voor uw/jouw antwoord?

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.