Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Johannes 4 : 13-30
HC; zondag 35, V&A 96, 97 en 98

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 103 : 2 (voorzang)
Tien Geboden: 2, 3
Ps 97 : 4
Ps 106 : 11, 13 R
Ps 17 : 7, 8 R
Ps 119 : 53 R

Johannes 4

 1. Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten;
 2. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
 3. De vrouw zeide tot Hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorste, en ik hier niet moet komen, om te putten.
 4. Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier.
 5. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man.
 6. Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd.
 7. De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.
 8. Onze vaders hebben op dezen berg aangebeden; en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.
 9. Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden.
 10. Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden.
 11. Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.
 12. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
 13. De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen.
 14. Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.
 15. En daarop kwamen Zijn discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt Gij, of: Wat spreekt Gij met haar?
 16. Zo verliet de vrouw dan haar watervat, en ging heen in de stad en zeide tot de lieden:
 17. Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
 18. Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot Hem.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 96

Wat eist God in het tweede gebod?
Dat wij God in generlei wijze afbeelden , en op geen andere wijze vereren, dan Hij in zijn Woord bevolen heeft.

Vraag 97

Mag men dan ganselijk geen beelden maken?
God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God, hun beeltenis te maken en te hebben, om die te vereren, of God daardoor te dienen.

Vraag 98

Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden?
Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn Christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns Woords wil onderwezen hebben.

Thema voor de preek:

'Geen eigen beelden van God'

 1. de achtergrond van het gebod
 2. de inhoud van het gebod
 3. de uitwerking van het gebod

Collecten:

 1. Kerk
 2. Emeritikas
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.