Eredienst

Datum

Te lezen tekst

Mattheus 6 : 1-15

Opname:

Download: Opname

Psalmbord

Ps 66 : 10 (voorzang)
GdH : 1, 2
Ps 19 : 6
Ps 25 : 7, 8 R
Ps 17 : 3 R
Ps 145 : 6 R

Mattheüs 6

Aalmoezen

 1. Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
 2. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg.
 3. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet;
 4. Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.

Bidden

 1. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
 2. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
 3. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
 4. Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
 5. Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
 6. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
 7. Geef ons heden ons dagelijks brood.
 8. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
 9. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
 10. Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
 11. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

Thema voor de preek:

'De Heere Jezus leert Zijn discipelen bidden'

 1. de plaats van het gebed
 2. het adres van het gebed
 3. de verhoring van het gebed

Collecten:

 1. Kerk
 2. Onderlinge bijstand en advies
 3. Extra Kerk

Vergeet u ook onze adoptiekinderen niet?!

U kunt uw gave geven via de Givt app, maar natuurlijk ook overmaken naar een van de rekeningen van de kerk.
Klik hier voor de bankgegevens van de kerk.